H.H. Swami Ramananda Ji Maharaj

H.H. Swami Ramananda Ji Maharaj, an Avadhuta and scholar of Advaita Vedanta, Yoga and Kashmir Shaivism.