H.H. Swami Vidyananda Giri Ji Mahara

H.H. Swami Vidyananda Giri Ji Maharaj, 10th Pithacharya of Kailas Ashram Brahma-vidya-pitha, Rishikesh.